This post has already been read 41 times!


Một đám mây hồng đôi đầu bạc
Bên nhau ngồi nhớ chuyện ngày xưa
Hoa niên một thuở tay ôm tập
Tà áo trắng tinh gió nhẹ bay
Ven sông nắng nhạt con đường nhỏ
Nón lá che nghiêng bước đến trường
Đâu phải sương mờ hay ảo ảnh
Không gian là cả một trời thương
Tưởng như mới thoáng ngày nào gặp
Trăm năm là mấy với thiên thu
Trên nền lá xanh hoa Đào nở
Tình vẫn như xưa vẫn đậm đà