This post has already been read 25 times!

thua ...thắng
Ngàn năm nay đã vậy , giờ cũng vậy …