800px-Chienquocthathung260TCN - 1a

This post has already been read 55 times!

Trích đoạn Ngọc phả Hùng vương bản Thiên Phúc chép Về việc nhường ngôi báu cho Thục An Dương Vương:

….: “Cha con (Hùng vương 18 và con rể là Tản viên sơn thánh nhiếp chính vương) cùng lòng mong muốn thành thượng tiên, hiểu biết đạo pháp thần thông hưởng thiên tiên muôn đời bất diệt, bèn nhường ngôi cho Thục Dương Vương là hoàng tôn dòng Hùng Vương trước kia là tông phái của Hoàng đế và là cháu thứ 19 của bộ chủ phụ đạo vậy”….

Tộc phả họ Phan và nhiều truyền thuyết dân gian Việt chép :

….Sơn Thánh tâu lên nhà vua rằng: Thục Vương ngày trước xin đánh, ngày nay xin hòa, thế là biết người, biết ta, biết tiến biết lui, biết uy của nhà vua, vả lại Thục Vương trước là cháu bộ tộc Ai Lao vốn cũng dòng dõi họ Hùng, xin nhà vua hãy nhường ngôi cho Thục Vương. Kẻ hạ thần có phép biến hóa thần tiên, xin nhà vua hãy cùng hạ thần dong chơi non xanh nước biếc, sinh sinh hóa hóa bất tuyệt, không nên vương vấn mãi cõi bụi trần làm gì!…

So sánh 2 đoạn :

– Thục Dương Vương là hoàng tôn dòng Hùng Vương trước kia là tông phái của Hoàng đế

Và :

-Thục Vương trước là cháu bộ tộc Ai Lao vốn cũng dòng dõi họ Hùng .

Không thể hiểu khác : Hoàng đế là thủ lãnh bộ tộc Ai lao và là Hùng vương đời trước …

Chính sử Việt chép :Thục Dương vương kết hợp dân Âu của mình với dân Lạc của Hùng vương lập nên nước mới gọi là Âu – Lạc .

Trích đoạn đã dẫn trên cho biết Thục dương vương là cháu tức là người của bộ tộc Ai lao .

Sử thuyết họ Hùng cho chữ Âu là biến âm của từ Ô tiếng Việt nghĩa là màu đen và dựa vào Dịch học để luận rằng : Âu là tên tộc người sống ở cõi Nam Giao tức đất phía nam Giao Chỉ xưa vì theo Dịch học Màu Đen là dịch tượng chỉ phương Nam xưa (nay đã bị lộn ngược thành phương Bắc) .

Luận đoán này nay có thêm bằng chứng ngôn ngữ :

Dùng phép phiên thiết Hán văn thì : Ai lao thiết AU , Au ↔ Âu .

Vấn đề trở nên rõ ràng không còn là suy đoán vì tư liệu lịch sử Trung quốc xác định : người Ai lao hay Ai lao di là tộc người cư trú ở tây nam Trung quốc tức Vân nam –Quảng tây- Qúy châu .

Dưới sức ép của Hãn tộc 1 phần người Âu di cư xuống đất Lào chung sống và hoà huyết với người bản thổ chủng Nam Á thành người Lào ngày nay vì thế Lào còn được gọi là Ai Lao .

Xét nguồn cơn lịch sử như thế thì đích thị cộng đồng Âu – Lạc nay chính là ….Việt – Lào 2 nước anh em , tình sâu hơn nước Hồng hà – Cửu long …

Thông tin tộc Ai Lao cũng là Tộc Âu giúp khẳng định : Quận Cửu Chân không thể nào là Thanh hoá Việt nam được . Sử viết Triệu Đà chiếm Âu – Lạc lập thành 2 quận Giao chỉ và Cửu Chân …suy ra nếu dân Lạc sống ở Giao Chỉ thì dân Âu phải sống ở Cửu Chân không thể là nơi nào khác …và rõ ràng quận Cửu chân của người Ai lao di là vùng đất ở Tây nam Trung quốc .

Ngộ hơn nữa xin trích 1 đọan trong An Nam chí lược của Lê Tắc :

… Hiệu úy tư mã là Tô Hoằng bắt được vua, quan lang Việt là Đô Kê (có bản chép là Tôn Đô) bắt được Gia. Bấy giờ quân của Hạ lại và Qua thuyền tướng quân, cùng quân Dạ Lang của Trì Nghĩa hầu chưa đến mà nước Việt ta đã bị Lộ Bác Đức và Dương Bộc dẹp yên rồi. (Bấy giờ nước Việt ta sai ba quan sứ đem 300 con trâu, 1.000 chung rượu và sổ hộ của 3 quận Giao Chỉ, Cửu Chân và Nhật Nam đến xin hàng; Lộ Bác Đức nhân đó cho ba người ấy làm thái thú ở 3 quận để trị dân như cũ).

Như thế nước Âu Lạc đâu phải chỉ thành 2 quận mà là 3 quận nhà Hán …vậy quận Nhật nam ở đâu ?

Sử gia thời phong kiến Xét hình thể nước Việt ta …nếu Cửu chân đặt ở đồng bằng Thanh – Nghệ – Tĩnh thì Nhật nam không còn cách nào khác là …cho sang đất Chàm dù không có mảnh thông tin lịch sử nào hé ra là Triệu Đà đã từng làm chủ tới tận miền đất ấy , nhiều nhà nghiên cứu lịch sử Việt cũng đã thấy sự việc không ổn nên … chữa cháy bằng việc cho là nhà Hán đã đặt quận khống ( ? ) dù chưa hề chiếm được đất ấy …

Lộn sộn hơn nữa khi tác gỉa Lê Tắc viết :

…Giáp Ngọ, năm thứ 1 [207 TCN], (Tần Nhị Thế năm thứ 3). Vua chiếm lấy đất Lâm Ấp và Tượng Quận, tự lập làm Nam Việt Vương …xin hỏi …vào đời Triệu Đà thì đã làm gì có nước Lâm ấp của Khu Liên mà chiếm với đóng ?, phải chăng ý của tác gỉa là …miền đất sau này gọi là Lâm ấp ? .

2 thành phần người Âu và Lạc sống trên 2 quận Giao chỉ và Cửu chân , Cửu chân là đất của người Âu – Ai lao di thuộc tây nam Trung quốc là hợp lý ; vậy còn Nhật nam là đất nào? của ai ?

Dựa vào thông tin trích dẫn ở trên … ‘Bấy giờ nước Việt ta sai ba quan sứ đem 300 con trâu, 1.000 chung rượu và sổ hộ của 3 quận Giao Chỉ, Cửu Chân và Nhật Nam đến xin hàng; Lộ Bác Đức nhân đó cho ba người ấy làm thái thú ở 3 quận để trị dân như cũ)’…thì Nhật nam là đất của người Việt không thể nào là miền trung Việt được vì thời này người Việt chưa có mặt ở chốn ấy .

Lời nhắn gửi của tiền nhân bằng chữ bằng nghĩa đàng hoàng chứ nào phải mật ngữ hay ám hiệu gì đâu : nước Văn lang Âu Lạc bắc giáp Động đình hồ , nam giáp Hồ tôn , tây giáp Ba Thục đông giáp Nam hải …vậy mà có ai thèm để ý ghi nhận đâu …để mãi đến nay …mà vẫn thật quái lạ …Cửu chân ở thanh hóa , Nhật nam là từ Quảng bình trở vào …bất chấp nếu suy xét 1 cách có lý lẽ thì miền bắc và bắc trung Việt với diện tích như vậy không thể nào chứa nổi 3 cái quận của nhà Hán , từ xa xưa địa danh Giao chỉ vẫn chỉ 1 vùng đất thống nhất là lãnh thổ chung ‘thoạt kỳ thủy’của người họ Hùng , những địa danh Giao chỉ – Cửu chân – Nhật nam chỉ định như hiện nay chỉ là sản phẩm của những cái đầu u tối thời sau nhằm đẻ ra 1 lịch sử Trung hoa ‘dỏm’ , Giao chỉ từ thuở đầu là vùng đất mênh mông gồm cả 9 quận miền nam Ngũ lĩnh như thư của vua ‘Tây hán’ (?) gửi Triệu Đà … ‘ Đất phía nam Ngũ lĩnh khanh cứ giữ lấy…’ vùng đất mênh mông ấy sau bị nén … nhỏ lại chỉ còn là ‘Giao chỉ Bộ’ bao gồm Bắc và bắc Trung Việt cộng với Quảng Đông – Quảng tây tức lãnh thổ nước Nam Việt , xuống cấp lần nữa thành ra quận Giao chỉ là đất Bắc Việt nam và sau rốt hô biến … thì Giao chỉ chỉ còn loanh quanh ở đồng bằng sông Hồng là 1 trong gần chục quận của An nam quốc…, theo chiều thu nhỏ dần ấy biết bao địa danh có thực trong cả thiên hạ mênh mông đã bị di dời gắn vào nước Việt nhỏ bé khiến hôm nay người Việt đọc sử nước mình mà ngỡ là xem sử Trung hoa vì Trung hoa có gì …thì ta có nấy khác gì nhau đâu ?

Mới đọc đoạn Triệu Đà chiếm Lâm ấp và Tượng quận …cứ tưởng là Lê Tắc ‘dốt’ sử – Địa đã lầm lẫn trước sau cả mấy trăm năm … thực ra đấy là cái ngu ‘chung’ , ngu có kế hoạch có mục đích của vua quan người Hãn và lũ tay sai , Đất Nam Giao tức đất phía nam Giao chỉ , gọi tắt là đất Nam ; Nam →Lam→Lâm , nước lập trên đất ấy gọi là nước Nam , kinh đô nước Nam là đại ấp Nam , Đại ấp Nam →Nam ấp rồi Nam ấp → Lâm ấp , gọi tên là nước ‘Lâm ấp’ thì về mặt ngôn từ đã khác xa tới nỗi không thể nào còn nhận ra đấy chính là nước NAM .

Nước ‘Nam’ của tộc ‘Âu – Ô’ là sự nhất quán trong nhận thức dựa trên cái nền Dịch học ….phương Nam màu Đen ( ô là màu đen ) , nơi đấy chính là đất quận Nhật nam trong Sử , thực ra không hề có ‘Nhật nam’ theo nghĩa là quận ở phía nam Xích đạo mà chỉ có quận ‘Nhất nam’ nghĩa là phía Chính nam của đất Giao chỉ hay ‘chốn giữa’ (Nam – Bắc nay đã lộn ngược) .

Đối chiếu đoạn sử Lê Tắc viết với thông tin trong Sử ký … ‘Sử Ký (q. 113: Nam Việt Liệt Truyện): “Khi nhà Tần đã bị diệt, Đà lập tức đánh lấy Quế Lâm, Tượng Quận, tự lập làm Nam Việt Vương’ thì thấy … Lâm ấp mà Lê Tắc đề cập chính là đất quận Quế lâm của nhà Tần . ? ., như thế thì nước ‘Nam’ có kinh đô là ‘Lâm ấp’ do Khu Liên lập nên phải ở miền tây nam trung quốc chứ không thể ở miền Trung Việt nam …, nhưng lịch sử ghi chép rõ ràng ở miền trung Việt có quốc gia Lâm ấp tiền thân của nước Chiêm thành đã tồn tại từ những năm đầu công nguyên cho đến khi sát nhập hoàn toàn vào với nước Việt tháng 10 âm lịch 1832…

Không lẽ có tới 2 nước Lâm ấp trong lịch sử?.

Chuỗi nối kết :

Lâm ấp – Nam – Âu (ô) – Ai lao – Lào …cho câu trả lời .

Khu Liên dựng nước NAM đô là ‘Lâm ấp’ ở vùng Tây – Nam lãnh thổ Trung quốc ngày nay , nước Nam này sử Tàu gọi là Tây Thục hay Thục Hán , khi Khổng Minh Gia cát Lượng hàng phục được Mãnh Hoạch thủ lãnh người Mường thì cả giải đất phía tây – bắc Giao châu và lãnh thổ Lào – Bắc Thái ngày nay đều thống thuộc về nước NAM , giặc Ngụy – Tấn chiếm miền Tây – nam Trung quốc tức miền bắc của nước ‘Nam’ , qúy tộc nước Nam và 1 phần người Âu đã di cư đến vùng đất Tây Việt – Lào – bắc Thái , trên miền đất nầy nước Nam tiếp tục tồn tại với kinh đô thứ 2 có lẽ ban đầu đặt ở Làng Vạc ở vùng Thanh – Nghệ – Tĩnh ngày nay.

Nhiều biến cố xảy ra ở Giao chỉ và đất trung tâm mới của nước Nam không được lịch sử ghi chép rõ ràng , có biết bao khuất tất nên ngày nay người ta chỉ còn biết … nước Lâm Ấp tiền thân của vương quốc Champa với các vua dòng họ Phạm cháu ngoại Khu Liên có lãnh thổ từ Quảng Bình miền trung Việt nam suôi về nam .

Xét đến đây … nếu Âu – Lạc là một thì Việt với Chăm là mấy ?.

Vua Trần nhân Tông tổ nhà Trần ..thăm đất Chiêm để lại 2 câu đối mãi tới nay còn chưa tỏ…

Đại Việt cơ đồ tu hưng phục .

An Chiêm sự nghiệp lại khang ninh .

Đại Việt 1 vế An Chiêm 1 vế ….,

So chiếu với câu khác do vua Trần đề vịnh còn khắc ở Bích đầm :

Trần triều uy đức an thiên hạ .

Lê gia công trạch định viêm cương .

Chính Trần nhân Tông đề vịnh thì Lê gia trong câu không thể chỉ nhà Lê đời sau ;

Đại Việt ứng với Trần triều thì An Chiêm phải với ứng với Lê gia , suy rộng ra …nhà Trần là vua của cả thiên hạ và Lê gia ở đây phải hiểu là dòng họ Lê không phải triều Lê mà là 1 phần trong thiên hạ nhà Trần và cũng không thể hiểu khác ….Lê là họ của hoàng tộc Champa .

Xem ra sự liên hệ Đại Việt – Champa còn nhiều uẩn khúc lắm đến nỗi …không thể chắc ‘họ’ là 1 hay là 2 thực thể trong lịch sử Việt nam và nếu xác định …là 2 thì chưa biết chắc ai nuốt ai để thống nhất thành ‘một’ nếu đã đọc đoạn sách sau trích trong ‘Hải quốc văn kiến lục’ của Trần luân Quýnh thời Mãn thanh :

… “Từ Thuần hoá đi về Nam đến Chiêm thành là nước ‘Quảng Nam’ , còn gọi là An Nam , Vua họ Nguyễn gốc người Trung quốc . Đất này xưa là quận Nhật nam . Sản vật có … ….Lấy Đông kinh ở Giao châu mà so với Tây kinh ở Quảng nam thì (Quảng nam) mạnh hơn Giao chỉ . (Quảng nam) Phía nam cai quản Lộc lại , Giản phố trại , Côn đại Ma, tây bắc giáp Diến điện , tây nam giáp Tiêm la , trồng cỏ gai và tre làm thành (trì)…” .

Nước Quảng nam đô là Tây kinh của vua họ Nguyễn gốc Trung hoa mà biên giới phía tây tới tận Tiêm la – Diến điện là điều ‘lạ’chưa hề ‘nghe’ Lịch sử Việt nói tới đấy liệu có phải là xứ đàng Trong của chúa Nguyễn ?, có thể coi ‘Quảng nam’ là 1 nước của người Việt hay là 1 quốc gia đa sắc tộc gồm cả Kinh Chăm Khơme và Ai lao (Âu)?

Phần sử tiếp sau ai cũng biết ….nước ‘Quảng nam’ (?) của vua họ Nguyễn đã tiến chiếm ‘nước’ Giao chỉ đô là Đông kinh thống nhất thành nước Việt nam hình thù như ngày nay , cơ cấu dân số vẫn đủ mặt Kinh Chăm Khơme và Âu như nước Quảng Nam trước chỉ khác là mất hết đất phía tây …xét những gì đã trải qua trong qúa khứ mà người ta gọi là lịch sử thì có thể nói gì về sự hình thành nước Việt nam ngày nay ?, Xin nhắc để mói người đừng quên …thành phần lãnh đạo chủ chốt của khởi nghĩa Lam sơn thì Lê Lợi là người Chăm (sinh ở kẻ Chăm không là người Chăm thì là người gì ?) chúa Trịnh là người Thái ngoài ra có đủ mặt các sắc tộc như Lào Mường Kinh.v.v. ( theo Tạ chí đại Trường) , chỉ với danh xưng chính thức của vua Lê thái tổ là Lam sơn động chủ , Ngọc Hoa động chủ cũng đủ giúp nhận ra tính phi ‘Kinh’ của triều đại này mà chính triều Lê lại đẻ ra triều Nguyễn nước ‘Quảng nam’ kế sau …nói thực …cũng không biết khi cho nước An Nam đô ở Huế là nước tiếp nối quốc thống của Đại Việt liệu có đúng hay không ?

hay đấy là 1 quốc gia tân lập mà trong lòng nó từ khi hình thành đã chứa sẵn lịch sử của nhiều tiền quốc như Đại Việt , Lâm Ấp ( nước Nam) ,chân Lạp , Phù nam và Nam Chiếu …

Thông tin lịch sử trung – cận đại về Lâm ấp – phù nam – Chân lạp – Nam chiếu và cả vùng Đông nam Á đặc biệt là Sri vijaya không thiếu nhưng nhìn nhận sự liên hệ lịch sử giữa người Việt nam với Trung hoa và những tiền quốc ấy như thế nào thì cái nhìn hiện tại chưa chắc đã là chính xác và đúng đắn , giới sử học thế giới và ngay cả những sử gia người Việt vẫn đang bị tròng cổ dẫn đi bởi đám ‘ cạo sử ’ gia bề tôi của các đại Hãn cho nên chưa thoát khỏi lối nhìn cố hữu …lấy Trung quốc của các Hãn là tâm điểm lịch sử và là cái gốc của văn minh ‘thiên hạ’ …có biết đâu nếu nhìn ở góc nhìn ấy thì chỉ thấy hình ảnh lộn ngược của 1 dòng lịch sử …đầu cắm xuống đất ….mông chổng lên trời …,

Sao dám nói như thế ? .

Xưa thì Kinh Dịch – trống Đồng , nay là DNA và chữ Lạc Việt mới tìm thấy cuối năm 2011 ở Quảng tây đã chỉ ra …như thế đấy .

Ghi chú của người viết :

Tác giả Trần luân Quýnh có lối ký âm Hán văn ‘không giống ai’ :
– Lộc Lại phải chăng là kí âm Hán văn tên nước Lào .
– Giản phố Trại ký âm từ Campuchea .
– Côn đại ma thì …chịu thua nhưng theo phép luận đoán thông thường thì đây là từ chỉ nước Phù Nam …tên gọi này chưa từng nghe …., phải chăng từ Ma chính là Mạ , người Mạ ?.
– Nước Quảng Nam , từ quảng nghĩa là rộng …., phải chăng ‘quảng Nam’ là nước Nam mở rộng ? ….hoặc rất có thể tác gỉa ‘đẻ’ ra cái tên này để thay cho tên nước Đại Nam vì …cái ‘đầu méo’ của ông ta cho từ ‘đại’ là độc quyền của giống Hán – hãn ???.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *