This post has already been read 47 times!


Câu đối ở đền Sĩ Nhiếp ở Tam Á (Thuận Thành – Bắc Ninh):
汶陽幾辰遷為軍將為州牧為教育師儒恩信遍蒼梧七郡外
龍编何日事此城郭此人民此江河運會文采傳武寧一部中
Vấn Dương kỉ thời thiên/ vi quân tướng, vi châu mục, vi giáo dục sư Nho/ ân tín biến Thương Ngô thất quận ngoại
Long Biên hà nhật sự/ thử thành quách , thử nhân dân, thử giang hà vận hội/ văn thái truyền Vũ Ninh nhất bộ trung.
Dịch:
Vấn Dương mấy lúc dời/ vì quân tướng, vì châu mục, vì giáo dục Nho gia/ bảy quận ngoài Thương Ngô ơn nghĩa trải khắp
Long Biên sự ngày nọ/ đây thành quách, đây nhân dân, đây non sông vận hội/ toàn bộ trong Vũ Ninh văn đức còn truyền.
Hiếu Vũ đế diệt nước Nam Việt thống nhất Nam – Bắc lấy đất của nhà Triệu chia thành 9 quận sao trong câu đối ghi là 7 quận ngoại Thương Ngô ?.
Lưu ý chi tiết …khi Lữ Gia làm cuộc đảo chính lật đổ mẹ con Cù thị …thì thông báo cho … “Tần vương ở Thương Ngô” biết ; suy ra đất 2 quận trong số 9 quận mà Hiếu vũ đế đặt sau khi chiếm Nam Việt chính là đất Thương Ngô của Tần vương , 2 quận này nằm ngoài quản hạt của Sĩ nhiếp ; câu hỏi nữa … nếu Sĩ nhiếp là tên riêng của 1 người với chức danh thái thú thì ảnh hưởng của ông không thể ra ngoài quận Giao chỉ sao ở đây lại chép là 7 quận ?.
Hợp lý hơn khi Sử thuyết Hùng Việt cho ‘Sĩ Nhiếp’ chỉ nghĩa là kẻ sĩ tạm nắm quyền tự quản các châu quận khi thủ đô đã rơi vào tay giặc không còn chính quyền trung ương ,xét như thế 7 quận là 7 Sĩ nhiếp không phải chỉ 1 người .
Xem xét 2 vế đối …Thương Ngô thất quận ngoại và Vũ Ninh nhất bộ trung thấy bộ đối với quận như vậy bộ cũng là 1 đơn vị hành chánh , có thể là đơn vị cấp trên của quận rõ hơn là cấp tương đương quốc gia , ta nhớ lại từ bộ chúa – bộ chủ trong văn minh cổ Việt ; truyền thuyết 9 chúa tranh vua chép …9 xứ hợp thành bộ do vua đứng đầu gọi là ‘bộ chúa’ , truyền thuyết Hùng vương gọi vua là ‘bộ chủ phụ đạo’ , rất có thể ‘Giao chỉ bộ’ là từ chỉ cả miền Hoa nam chứ không riêng lưỡng Quảng cộng với đất bắc và bắc trung Việt tức gồm cả 9 quận lĩnh nam và giang nam . Điều nữa là thông tin chính xác mang trong cụm từ 15 bộ của truyền thuyết lịch sử Việt là ‘bộ 15’ nghĩa là quốc gia trung tâm thiên hạ không phải là quốc gia do 15 bộ lạc hợp thành như vẫn hiểu , 15 là số nút trung tâm Hà thư , 5 là số nút trung tâm Lạc đồ nên Ngũ lãnh chỉ nghĩa là Trung nguyên trung thổ không phải 1 địa danh … để mà đến Hồ nam tìm 5 ngọn núi quê cha đất tổ xưa …


Thương Ngô thất quận ngoại đối với Vũ Ninh nhất bộ trung còn gợi ra ý … rất có thể Thương Ngô ở đây chỉ đất trung tâm nhà Thương mà Sử thuyết Hùng Việt cho là vùng Hồ nam – Giang tây ngày nay , nếu như thế thì Vũ Ninh bộ nhất định chỉ đất đai nhà Châu , vũ Ninh tức vua Ninh , Châu vũ vương cũng là Ninh vương người khai lập nhà Châu trong cổ sử Trung hoa . Vũ Ninh nhất bộ nội nghĩa là trong (chỉ) 1 nước vua Ninh .
Thông tin trong câu đối rõ ràng 7 quận ‘nước ta’ thời Sĩ Nhiếp nằm trong lãnh thổ nhà Châu của vua Ninh tức Ninh vương – Châu vũ vương …không thể hiểu khác được .
Theo cách nghĩ hiện thời ….Sĩ Nhiếp là 1 tên quan đô hộ mà thực là lạ …lại được thờ cúng cả ngàn năm nay còn trìu mến gọi là Sĩ vương nữa chứ … lạ hơn nữa nơi đền thờ tên quan xâm lược cai trị đất Việt mà lại trưng ra những thông tin lịch sử nhà Thương nhà Châu Trung hoa không đâu vào đâu …
/ vi quân tướng, vi châu mục, vi giáo dục sư Nho…
/ thử thành quách, thử nhân dân, thử giang hà vận hội…
Toàn là những chữ thể hiện tấm lòng thiết tha với dân với nước với sự nghiệp văn hoá nước nhà …không tài nào hiểu nổi …trừ phi Giao chỉ và Trung hoa … ‘nhất bộ nội’ …và Sĩ nhiếp là quan ‘nước ta’.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *