Category:

Quê hương ơi.

Quê hương ơi dặm trường lịch sử Máu đào xương trắng mấy ngàn năm Một thuở yên bình đầu chưa bạc Tuốt gươm chinh chiến đã mấy phen Đất ở Continue Reading

Posted On :